THÔNG BÁO

THỜI GIAN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2014 với nội dung chi tiết như văn bản đính kèm sau:

259-PVEIC-HĐQT V_v Thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2014.pdf

Tin nội bộ

Công tác tuyển dụng nhân sự của PV EIC

PV EIC xác định việc thu hút nhân tài, duy trì và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng cần hướng tới song song và quyết định sự thành, bại của một tổ chức. Với triết lý quản lý đó, PV EIC đã rất quan tâm và chú trọng công tác tuyển dụng nhằm xây dựng được một đội ngũ CBCNV tận tâm, nhiệt huyết và đủ trình độ, kiến thức đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

Tuyển dụng nhân sự tại Quảng Ngãi

Các bài viết khác